bip.gov.pl
RSS
A A A K
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 14.06.2016 r.


Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52.

Etap I - parter, część południowa budynku niskiego.

Numer ogłoszenia: 84881 - 2016


Protokół otwarcia ofert


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


TREŚĆ ZAPYTAŃ PRZETARGOWYCH WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOSW.261.1.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. Etap Ia.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i odpowiedzi


OGŁOSZENIE O ZMIANIE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAMAWIAJĄCY Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie, tel. 55 247 23 21, fax. 55 247 23 21.

ZMIANY W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 1. Wykaz zmian dla rewizji nr 01 z dnia 30-11-2015 r.
 2. SOSW NDG PBW A 02 R01
 3. SOSW NDG PBW A 06 R01
 4. SOSW NDG PBW A 07 R01
 5. SOSW NDG PBW K 01 R01

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 320478-2015 z dnia 2015-11-26 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Dwór Gdański Główne rodzaje prac, objęte projektem budowlanym: 1) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (ściany, tynki, posadzki); 2) Roboty ziemne i utylizacja (ok. 340 m3); 3) Roboty demontażowe i montażowe(rurociągi: stalowy i pcv); 4) Prace... Termin składania ofert: 2015-12-11

Numer ogłoszenia: 324878 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 320478 - 2015 data 26.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie, tel. 55 247 23 21, fax. 55 247 23 21.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).

 • W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 30.06.2016.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 30.04.2016.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 52 82-100 Nowy Dwór Gdański.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 52 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.11.2015

Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ, Załączniki do SIWZ
 3. Projekt opis, Projekt rysunki
 4. STWIORB
 5. Przedmiar

Odpowiedź na zadane pytanie

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zadane w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa samochodu 15-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózku inwalidzkim dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim”

Czytaj więcej...


Ogłoszenie: przetarg nieograniczony na zakup samochodu 15-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 osób na wózku inwalidzkim.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, działając na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz.U.Nr.19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) tekst jednolity (Dz.U. Nr.223 poz 1655 z 2007 r. oraz Dz.U. Nr 171 poz. 1058 z 2008 r.) ogłasza przetarg nieograniczony na zakup samochodu 15-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 osób na wózku inwalidzkim.

Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego.

Zamknięta koperta z ofertą oznaczoną: 

„OFERTA – „Dostawa samochodu 15-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózku inwalidzkim dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim”
„Nie otwierać przed dniem: 05.03.2014 r. godz. 8:30”

Termin składania ofert upływa dnia: 05.03.2014 r., godz. 8:15.

Otwarcie ofert nastąpi:  05.03.2014 r., godz. 8:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Termin związania ofertą: 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) oraz niewykluczeni na podstawie art.24 w/w ustawy.

Dyrektor
Joanna Dudek

Do pobrania:Opublikował: Ireneusz Sokołowski
Publikacja dnia: 14.06.2016
Podpisał: Ireneusz Sokołowski
Dokument z dnia: 01.12.2015
Dokument oglądany razy: 64 810