bip.gov.pl
RSS
A A A K
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim
To jest wersja archiwalna z dnia 26.11.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.11.2015

Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ z załącznikami
  3. Projekt
  4. STWIORB
  5. Przedmiar

Odpowiedź na zadane pytanie

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zadane w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa samochodu 15-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózku inwalidzkim dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim”

Czytaj więcej...


Ogłoszenie: przetarg nieograniczony na zakup samochodu 15-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 osób na wózku inwalidzkim.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, działając na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz.U.Nr.19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) tekst jednolity (Dz.U. Nr.223 poz 1655 z 2007 r. oraz Dz.U. Nr 171 poz. 1058 z 2008 r.) ogłasza przetarg nieograniczony na zakup samochodu 15-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 osób na wózku inwalidzkim.

Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego.

Zamknięta koperta z ofertą oznaczoną: 

„OFERTA – „Dostawa samochodu 15-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózku inwalidzkim dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim”
„Nie otwierać przed dniem: 05.03.2014 r. godz. 8:30”

Termin składania ofert upływa dnia: 05.03.2014 r., godz. 8:15.

Otwarcie ofert nastąpi:  05.03.2014 r., godz. 8:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Termin związania ofertą: 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) oraz niewykluczeni na podstawie art.24 w/w ustawy.

Dyrektor
Joanna Dudek

Do pobrania:Opublikował: Ireneusz Sokołowski
Publikacja dnia: 26.11.2015
Podpisał: Ireneusz Sokołowski
Dokument z dnia: 26.11.2015
Dokument oglądany razy: 8 651