bip.gov.pl
RSS
A A A K
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Organizacja Ośrodka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz dzieci i młodzież z autyzmem. Ponadto prowadzimy zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W tego typu zajęciach uczestniczą dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, różnymi deficytami od chwili narodzin do momentu podjęcia nauki szkolnej. Jesteśmy jedyną tego typu placówką w powiecie. W chwili obecnej liczba naszych podopiecznych wynos 118 wychowanków. Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydaje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Miejsce zameldowania nie ma znaczenia (brak rejonizacji).

Kształcenie dzieci i młodzieży w naszej placówce prowadzone jest do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

 1. w przypadku szkoły podstawowej 18 rok życia
 2. w przypadku gimnazjum 21 rok życia
 3. w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej 24 rok życia

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej wchodzą:

 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – prawnie zagwarantowana bezpłatna terapia specjalistyczna, od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Tempo pracy i metody dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 • Przedszkole Specjalne - przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Obok codziennych zajęć w grupach prowadzona jest indywidualna terapia logopedyczna, psychologiczna i polisensoryczna.
 • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz sprzężeniami. Program nauczania dostosowany jest do indywidualnych możliwości uczniów. W każdej klasie są realizowane dodatkowe zajęcia rewalidacyjne.
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, kształcąca w zawodach: kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Zapewniamy możliwość kształcenia w wymarzonym zawodzie oraz praktyki uczniowskie.
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i sprzężeniami. Szkoła przygotowuje uczniów do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz aktywności w warunkach pracy chronionej.
 • Grupy wychowawcze (internat) – dla wychowanków spoza Nowego Dworu Gd. zapewniamy miejsce w grupach wychowawczych, gdzie wychowankowie mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, możliwość odpoczynku oraz nauki. Opiekę sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogów.

Uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, dostosowaną do indywidualnych możliwości.

Uczniowie z niepełnosprawnością umiarkowaną, znaczną i sprzężoną uczą się m.in. funkcjonowania w środowisku, techniki, plastyki, muzyki i samoobsługi.

Zapewniamy kompleksową pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Dla każdego wychowanka nauczyciele opracowują Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nasza placówka oferuje:

 • terapię pedagogiczną z wykorzystaniem metody M.Montessori
 • terapię pedagogiczna z wykorzystaniem EEG Biofeedback
 • zajęcia terapeutyczne w pracowni polisensorycznej
 • zajęcia terapeutyczne metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • terapię metodą Dobrego Startu
 • hipoterapię
 • dogoterapię
 • artterapię
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia w kołach zainteresowań: wokalno-tanecznym, plastycznym, informatycznym, sportowym, ceramicznym, fotograficznym, ekologiczno – przyrodniczym
 • przygotowanie do udziału w zawodach Olimpiad Specjalnych
 • zajęcia w zakresie rehabilitacji zawodowej
 • zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego
 • inne formy spędzania czasu wolnego

W Ośrodku można skorzystać z:

 • Centrum Informacji Multimedialnej
 • pracowni informatycznej ze stałym dostępem do Internetu
 • pracowni logopedycznej
 • pracowni polisensorycznej
 • sali rehabilitacji ruchowej
 • siłowni
 • boiska sportowego typu "Orlik"

Poprzez edukację i wychowanie nasz Ośrodek spełnia ważną rolę, przygotowując dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie do życia w społeczeństwie jako pełnowartościowych obywateli.Opublikował: Ireneusz Sokołowski
Publikacja dnia: 25.01.2014
Podpisał: Ireneusz Sokołowski
Dokument z dnia: 25.01.2014
Dokument oglądany razy: 8 227